KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Nabór na stanowisko urzednicze - Specjalista ds. zarządzania ewidencją obiektów wodnych

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE  
SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA EWIDENCJĄ OBIEKTÓW WODNYCH
1 etat
pełny wymiar czasu pracy


1.       Wymagania niezbędne:
  1.    Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260), w szczególności:
  a)    obywatelstwo polskie,
  b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  c)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  d)    nieposzlakowana opinia.


  2.    Wykształcenie wyższe
  3.    Min. 2 lata doświadczenia na stanowisku o podobnej tematyce
  4.    Wiedza merytoryczna z zakresu gospodarki wodnej, inżynierii i budownictwa wodnego
  5.    Prawo jazdy kat. B

2.       Wymagania dodatkowe:

  1.    Umiejętność stosowania prawa w praktyce w celu rozwiązywania problemów praktycznych
  2.    Znajomość art. 528 ustawy Prawo Wodne
  3.    Umiejętność czytania map
  4.    Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego
  5.    Znajomość zasad sprawozdawczości budżetowej w zakresie jednostek samorządu terytorialnego
  6.    Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

1.    Zadania główne:
1)    Weryfikacja w terenie mienia Skarbu Państwa będącego do końca 2017 r.   w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Melioracyjnych w Krakowie (inwentaryzacja obiektów wodnych na terenie Województwa Małopolskiego)
2)    Przygotowanie pełnej dokumentacji z inwentaryzacji obiektów wodnych zgodnie z przyjętymi wytycznymi
3)    Prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, ewidencji i sprawozdawczości z zakresu obszaru odpowiedzialności
4)    Współpraca z odpowiednimi jednostkami zewnętrznymi w celach realizacji zadań.
5)    Zawieranie umów i kontrola ich realizacji, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami oraz ustawą o zamówieniach publicznych

2.    Zadania okresowe:
1) Współpraca z działem finansowo-księgowym w zakresie planów budżetowych i ich realizacji

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w terenie (głównie na obszarze województwa małopolskiego), praca w budynku siedziby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie lub innym wyznaczonym miejscu.  Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i przemieszczaniem się w terenie na obszarze województwa małopolskiego.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
6. Dokumenty aplikacyjne:

a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kwestionariusz osobowy,
d)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e)    kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje,
f)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
g)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
i)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej.
j)    oświadczenia kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. zarządzania ewidencją obiektów wodnych w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie” należy składać w terminie do dnia 23 sierpnia 2018 roku, do godziny 15.30 – w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków lub pocztą – na adres j.w.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
Informacje dodatkowe: o terminie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowani kandydaci, po przedstawianiu kompletnych dokumentów aplikacyjnych oraz spełnieniu wymagań niezbędnych, będą informowani telefonicznie lub drogą mailową. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15,  pokój  nr 23 lub telefonicznie:
tel. 12 6198810, w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. zarządzania ewidencją obiektów wodnych wybrany został Pan Marek Hareńczyk, zamieszkały w Krakowie. 

               

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wymieniony kandydat uzyskał łącznie wysoką ilość punktów w ramach oceny merytorycznej aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w wysokim stopniu zrealizował wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe.

Kraków, dn. 29 sierpnia 2018 r.