KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Nabór na stanowisko urzednicze -geodeta

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE  

GEODETA

3 etaty

pełny wymiar czasu pracy

 

1.       Wymagania niezbędne:

1. Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260), w szczególności:

 1.   obywatelstwo polskie,
 2.   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3.   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4.   nieposzlakowana opinia;

2. Wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne;

 

2.       Wymagania dodatkowe:

 

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku geodezyjnym;
 2. Znajomość zagadnień związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz urządzeniowo-rolnymi;
 3. Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
 4. Znajomość MicroStation (w szczególności MK Scal);
 5. Umiejętność obsługi instrumentów geodezyjnych;
 6. Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego
 7. Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, przy pracach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów rolnych i leśnych w administracji publicznej;
 8. Umiejętność pracy w zespole;

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 

1. Zadania główne:

 1. wykonywanie robót geodezyjnych, w szczególności związanych ze scalaniem gruntów, pomiarami do celów prawnych, przygotowywaniem dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów, programami prac urządzeniowo-rolnych, założeniami do projektu scaleń;
 2. stosowanie obowiązujących przepisów prawnych i technicznych oraz bezpieczeństwa przechowywania danych w pracach prowadzonych przez Biuro;
 3. wykonywanie pełnej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży wykonanej pracy;
 4. kontakt ze stronami postępowań.

2. Zadania pomocnicze:

Współpraca z kierownikiem pracowni w sprawach prowadzenia korespondencji dotyczącej technicznej i merytorycznej strony realizowanych zadań oraz pomoc w ustalaniu technologii i warunków technicznych dla wykonywanych prac.

3. Zadania okresowe:

Prawidłowe rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych oraz kart drogowych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w terenie (głównie na obszarze województwa małopolskiego) oraz praca w budynku siedziby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze. Obsługa instrumentów geodezyjnych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

6.      Dokumenty aplikacyjne:

 

  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  5. kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje,
  6. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu                 z pełni praw publicznych,
  9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej.
  10. oświadczenia kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko geodety w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie” należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku, do godziny 14.00 – w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków lub pocztą – na adres j.w.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Informacje dodatkowe: o terminie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowani kandydaci, po przedstawianiu kompletnych dokumentów aplikacyjnych oraz spełnieniu wymagań niezbędnych, będą informowani telefonicznie lub drogą mailową. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15,  pokój  nr 23 lub telefonicznie:
tel. 12 6198810, w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30.

Załączniki:

oświadczenia

kwestionariusz

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko geodety wybrani zostali:                  

p. Marcin Sekuła zamieszkały w Tarnowie

p. Agata Stawarz zamieszkała w Krakowie

p. Rafał Woźniak zamieszkały w Dobczycach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wymienieni kandydaci, uzyskali wysoką ilość punktów w ramach oceny merytorycznej aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w wysokim stopniu zrealizowali wymagania niezbędne i dodatkowe.

Kraków, dn. 31 sierpnia 2018 r.