KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Nabór na stanowisko urzędnicze -geodeta

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE  

GEODETA

1 etat

pełny wymiar czasu pracy

 

1.       Wymagania niezbędne:

 1. Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), w szczególności:

            a)      obywatelstwo polskie,

            b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

            c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

            d)     nieposzlakowana opinia;

      2. Wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne;

      3. Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku geodezyjnym.

      4. Uprawnienia zawodowe.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość zagadnień związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz urządzeniowo-rolnymi;
 2. Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
 3. Znajomość MicroStation (w szczególności MK Scal);
 4. Umiejętność obsługi instrumentów geodezyjnych;
 5. Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego;
 6. Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, przy pracach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów rolnych i leśnych w administracji publicznej;
 7. Umiejętność pracy w zespole;

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 

 1. Zadania główne:

          1)      wykonywanie robót geodezyjnych, w szczególności związanych ze scalaniem gruntów, pomiarami do celów prawnych, przygotowywaniem dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów, programami prac urządzeniowo-rolnych, założeniami do projektu scaleń;

         2)      stosowanie obowiązujących przepisów prawnych i technicznych oraz bezpieczeństwa przechowywania danych w pracach prowadzonych przez Biuro;

         3)      wykonywanie pełnej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży wykonanej pracy;

         4)      kontakt ze stronami postępowań.

 1. Zadania pomocnicze:

Współpraca z kierownikiem pracowni w sprawach prowadzenia korespondencji dotyczącej technicznej i merytorycznej strony realizowanych zadań oraz pomoc w ustalaniu technologii i warunków technicznych dla wykonywanych prac.

 1. Zadania okresowe:

Prawidłowe rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych oraz kart drogowych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w terenie (głównie na obszarze województwa małopolskiego) oraz praca w budynku siedziby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze. Obsługa instrumentów geodezyjnych.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6.      Dokumenty aplikacyjne:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      kwestionariusz osobowy,

d)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

e)      kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje,

f)       kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,

g)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej.

j)        oświadczenia kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko geodety  w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie” należy składać w terminie do dnia 13 czerwca 2018 roku, do godziny 14.00– w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków lub pocztą – na adres j.w.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Informacje dodatkowe: o terminie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowani kandydaci, po przedstawianiu kompletnych dokumentów aplikacyjnych oraz spełnieniu wymagań niezbędnych, będą informowani telefonicznie lub drogą mailową. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15,  pokój  nr 23 lub telefonicznie:
tel. 12 6198810, w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30.

kwestionariusz

oświadczenie

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Geodeta

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko geodety wybrany został Pan Michał Szpak, zamieszkały w Miechowie.               

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wymieniony kandydat uzyskał łącznie wysoką ilość punktów w ramach oceny merytorycznej aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w wysokim stopniu zrealizował wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe.

 

Kraków, dn. 29 czerwca 2018 r.