KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

oferta pracy na zastępstwo, stanowisko ds. zamówień publicznych

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

OGŁASZA OFERTĘ PRACY NA ZASTĘPSTWO-

Stanowisko ds. zamówień publicznych

1 etat

 

1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późń. zm.), w szczególności:

              obywatelstwo polskie,

              pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

               nieposzlakowana opinia;

        2. wykształcenie wyższe;

        3. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe;

        4. umiejętność biegłej obsługi programów MS Office.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów wraz z aktami wykonawczymi w zakresie:

       prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, administracji publicznej, w szczególności samorządu województwa;

      2. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz zarządzania czasem;

      3. samodzielność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność;

      4. mile widziany minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Sporządzanie planu zamówień publicznych jednostki;
  2. Sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  3. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań o udzielonych zamówieniach;
  4. Realizacja procedur i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora KBGiTR oraz ustawą prawo zamówień publicznych. 

4. Wymagane dokumenty formalne:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje,
 6. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  z pełni praw publicznych
 9. oświadczenia kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na zastępstwo w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie” należy składać w terminie do dnia 15 maja 2018 roku, do godziny 14.00 – w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków lub pocztą – na adres j.w. lub przesłać pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15,  pokój  nr 23 lub telefonicznie:
tel. 12 6198810, w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30

 

kwestionariusz

oświadczenie

 

 Informujemy, że na stanowisko ds. zamówień publicznych wybrana została Pani Barbara Stachnik.