KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

OFERTA PRACY Geodeta 2 etaty

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE  
GEODETA 2 etaty
pełny wymiar czasu pracy


1.       Wymagania niezbędne:
1.    Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), w szczególności:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d)    nieposzlakowana opinia;

2.    Wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne;
3.    Minimum 5 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku geodety lub asystenta geodety;
4.    Znajomość zagadnień związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz urządzeniowo-rolnymi;
5.    Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
6.    Znajomość MicroStation;
7.    Umiejętność obsługi instrumentów geodezyjnych;
8.    Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego.

2.       Wymagania dodatkowe:

1.    Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, przy pracach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów rolnych i leśnych w administracji publicznej;
2.    Uprawnienia zawodowe;
3.    Umiejętność pracy w zespole;
4.    Dyspozycyjność.


3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
     1.    Zadania główne:
1)    prawidłowe i odpowiedzialne wykonywanie robót geodezyjnych, w szczególności związanych ze scalaniem gruntów, pomiarami do celów prawnych, przygotowywaniem dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów, programami prac urządzeniowo-rolnych, założeniami do projektu scaleń;
2)    stosowanie obowiązujących przepisów prawnych i technicznych oraz bezpieczeństwa przechowywania danych w pracach prowadzonych przez Biuro;
3)    wykonywanie pełnej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży wykonanej pracy;
4)    kontakt ze stronami postępowań.

     2.    Zadania pomocnicze:

Współpraca z kierownikiem pracowni w sprawach prowadzenia korespondencji dotyczącej technicznej i merytorycznej strony realizowanych zadań oraz pomoc w ustalaniu technologii i warunków technicznych dla wykonywanych prac.

      3.    Zadania okresowe:
Prawidłowe rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych oraz kart drogowych.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w terenie (głównie na obszarze województwa małopolskiego) oraz praca w budynku siedziby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze. Obsługa instrumentów geodezyjnych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


6. Dokumenty aplikacyjne:

a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kwestionariusz osobowy,
d)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e)    kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje,
f)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
g)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
i)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej.

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko geodety  w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie” należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku, do godziny 14.00 – w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków lub pocztą – na adres j.w.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
Złożone dokumenty aplikacyjne muszą zawierać oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)”.
Informacje dodatkowe: o terminie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowani kandydaci, po przedstawianiu kompletnych dokumentów aplikacyjnych oraz spełnieniu wymagań niezbędnych, będą informowani telefonicznie lub drogą mailową. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15,  pokój  nr 23 lub telefonicznie:
tel. 12 6198810, w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30.

Oświadczenie
Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 7
do Regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w KBGiTR


Krakowskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Krakowie
ul. Gazowa 15
31-060 Kraków


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Geodeta
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Geodety (2 etaty) wybrani zostali:
Sławomir Polański, zamieszkała w Bysinie,
Anna Łojan, zamieszkała w Krakowie    

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wymienieni kandydaci, uzyskali łącznie wysoką ilość punktów w ramach oceny merytorycznej aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.


Kraków, 08.02.2018 r.