KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

OFERTA PRACY Specjalista ds. Personalnych i Rozwoju Kadr

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE  
SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH I ROZWOJU KADR
1 etat
pełny wymiar czasu pracy


1.       Wymagania niezbędne:
      1.    Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), w szczególności:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)    nieposzlakowana opinia;

     2.    Wykształcenie wyższe;
     3.    Minimum 5 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kadr;
     4.    Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą kadrową pracowników;
     5.    Doświadczenie w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy;
     6.    Doświadczenie w zakresie koordynowania i organizowania szkoleń;
     7.    Znajomość aktów prawnych:
1) ustawy Kodeks Pracy,
2) ustawy o pracownikach samorządowych,
3) rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych,
4) rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
    8.    Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego.
    9.    Umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy.
2.       Wymagania dodatkowe:

    1.    Preferowane wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie (zasobami ludzkimi, kadrami), ekonomia;
    2.    Znajomość zasad stosowania systemu skróconego tygodnia czasu pracy;
    3.    Doświadczenie zawodowe związane z analizowaniem polityki kadrowo- płacowej oraz z planowaniem zatrudnienia i wynagradzania;
    4.    Znajomość programów kadrowo-płacowych oraz programu PŁATNIK.
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

    1.    Zadania główne:

1)    Wykonywanie zadań związanych z rozliczaniem delegacji krajowych;
2)    Planowanie i rozliczanie czasu pracy (w tym wprowadzanie harmonogramów do programu kadrowego i przygotowywanie miesięcznej ewidencji czasu pracy);
3)    Realizacja zadań związanych z promocją regionu polegających w szczególności na budowie i promocji marki Małopolska w tym. m. in. współpraca z komórkami merytorycznymi UMWM, udział w szkoleniach, konferencjach;
4)    Planowanie rozwoju zawodowego pracowników;
5)    Diagnoza potrzeb szkoleniowych, monitoring i ewaluacja szkoleń;
6)    Opracowywanie i wdrażanie programów rozwojowych podnoszących kwalifikacje i zaangażowanie pracowników;
7)    Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie organizacji szkoleń oraz przygotowywanie dokumentacji z ich realizacji;
8)    Kontrolowanie kosztów budżetu szkoleń dla prowadzonych aktywności rozwojowych;
9)    Opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego w tym m.in. przygotowanie i aktualizacja zasad oraz regulaminów nagradzania i premiowania;
10)    Współpraca z głównym księgowym, w tym m.in. w zakresie planowania wynagrodzeń do budżetu.

     2.    Zadania pomocnicze:

1) Wsparcie procesu rekrutacji w tym m.in. udział w komisji ds. naboru;
2) Przygotowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego.

     3.    Zadania okresowe:
1)    Realizacja polityki kadrowej: w tym przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska, przygotowywanie umów o pracę, porozumień zmieniających, świadectw pracy; prowadzenie akt osobowych pracowników oraz innych zadań związanych z obsługa kadrową pracowników;
2)    Obsługą programu kadrowego;
3)    Obowiązki płatnika składek ZUS:
a)    rejestracja przyjętych pracowników,
b)    wyrejestrowanie z ZUS po rozwiązaniu umowy o pracę,
c)    wystawianie zaświadczeń na potrzeby ZUS;
4)    Kontrola przestrzegania planowanego wykorzystania urlopów wypoczynkowych;
5)    Obsługa list obecności - rejestrowanie nieobecności;
6)    Ustalanie stażu pracy:
a)    dla nowo przyjętych pracowników,
b)    do nagród jubileuszowych i przekazywanie informacji do księgowości o wypłacie nagrody;
7)    Przygotowanie i wysyłanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego;
8)    Kontrola aktualności badań lekarskich, wystawianie skierowań na badania wstępne, okresowe, kontrolne;
9)    Ścisła współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie służby BHP i  ppoż;
10)    Ścisła współpraca z działem księgowości w celu prawidłowego naliczania wynagrodzeń oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym list płac;
11)    Potwierdzanie pod względem merytorycznym wniosków o zwrot poniesionych kosztów za okulary korekcyjne, faktur za badania lekarskie pracowników oraz obsługę BHP;
12)    Przygotowywanie zestawień i zaświadczeń dla pracowników.

     4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w budynku siedziby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych.
     5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
     6. Dokumenty aplikacyjne:

a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kwestionariusz osobowy,
d)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e)    kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje,
f)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
g)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
i)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej.


Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. personalnych i rozwoju kadr w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie” należy składać w terminie do dnia 20 lutego 2018 roku, do godziny 14.00 – w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków lub pocztą – na adres j.w.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
Złożone dokumenty aplikacyjne muszą zawierać oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)”.
Informacje dodatkowe: o terminie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowani kandydaci, po przedstawianiu kompletnych dokumentów aplikacyjnych oraz spełnieniu wymagań niezbędnych, będą informowani telefonicznie lub drogą mailową. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15,  pokój  nr 23 lub telefonicznie:
tel. 12 6198810, w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30.

Oświadczenie
Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 7
do Regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w KBGiTR


Krakowskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Krakowie
ul. Gazowa 15
31-060 Kraków


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Specjalista ds. personalnych i rozwoju kadr
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. personalnych i rozwoju kadr wybrana została Pani Agnieszka Żuławińska, zamieszkała w Dobczycach.
   
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wymieniony kandydat, uzyskał wysoką ilość punktów w ramach oceny merytorycznej aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w wysokim stopniu zrealizował wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe.Kraków, 22.02.2018 r.