KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

OFERTA PRACY Referent ds. nieruchomości 1 etat

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE  

Referent ds. nieruchomości

1 etat
pełny wymiar czasu pracy

termin składania aplikacji przedłużony do dnia 28 marca 2018 r.


1. Wymagania niezbędne:
    1.    Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 902 z późń. zm.), w szczególności:
    a)    obywatelstwo polskie,
    b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    c)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    d)    nieposzlakowana opinia;

    2.    Wykształcenie wyższe.
    3.    Min. roczne doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi nieruchomości.

2. Wymagania dodatkowe:

    1.    Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego.
    2.    Wiedza z zakresu prawa cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postepowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego.
    3.    Znajomość zasad księgowości, fakturowania oraz sprawozdawczości budżetowej w zakresie jednostek samorządu terytorialnego.
    4.    Biegła obsługa komputera – MS Office.
    5.    Prawo jazdy kat. B.
    6.    Mile widziane doświadczenie w administracji publicznej.
    7.    Mile widziana licencja zarządcy nieruchomości.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    1)    Zadania główne:

    Obsługa nieruchomości pozostających w zarządzenie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, w szczególności:
    a)    przygotowywania dokumentów rozliczeniowych i ocena pod względem merytorycznym
    b)    sporządzanie okresowych sprawozdań oraz analiz
    c)    zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
    d)    przygotowywanie projektu planu remontów,
    e)    podejmowanie działań mających na celu organizację utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym i sanitarno-porządkowym,
    f)    zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych,
    g)    przygotowywanie dokumentów do postepowań i przetargów oraz  projektów umów o dostawy, roboty bądź usługi,                     
    h)    prowadzenie korespondencji  w sprawach związanych z obsługą nieruchomości,                  

    2)    Zadania pomocnicze:
    a)    przeprowadzanie wizji w terenie;

    3)     Zadania okresowe:

    a)    współpraca z działem finansowo-księgowym w zakresie: planów budżetowych i ich realizacji, wystawiania faktur sprzedaży, rozliczania faktur,
    b)    tworzenie niezbędnych raportów i zestawień;

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w budynku siedziby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie oraz pomocniczo w terenie (głównie na obszarze województwa małopolskiego). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, praca w terenie, samodzielne prowadzenie samochodu.


5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

6. Dokumenty aplikacyjne:
    a)    życiorys (CV),
    b)    list motywacyjny,
    c)    kwestionariusz osobowy,
    d)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
    e)    kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje,
    f)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
    g)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    h)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
    i)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej.

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. nieruchomości w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie” należy składać w terminie do dnia 16 marca 2018 roku, do godziny 14.00 – w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków lub pocztą – na adres j.w.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
Złożone dokumenty aplikacyjne muszą zawierać oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm)”.
Informacje dodatkowe: o terminie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowani kandydaci, po przedstawianiu kompletnych dokumentów aplikacyjnych oraz spełnieniu wymagań niezbędnych, będą informowani telefonicznie lub drogą mailową. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15,  pokój  nr 23 lub telefonicznie:
tel. 12 6198810, w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30

Krakowskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Krakowie
ul. Gazowa 15
31-060 Kraków

Oświadczenie
Kwestionariusz osobowy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Referent ds. nieruchomości
 (nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta ds. nieruchomości
wybrany został Pan Adam Kamień, zamieszkały w Krakowie.
   
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wymieniony kandydat, uzyskał najwyższą ilość punktów w ramach oceny merytorycznej aplikacji
oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w wysokim stopniu zrealizował wymagania niezbędne i dodatkowe.


Kraków, 11.04.2018 r.