KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

OFERTA PRACY NA ZASTĘPSTWO Stanowisko ds. zamówień publicznych 1/2 etatu

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

OGŁASZA OFERTĘ PRACY NA ZASTĘPSTWO-
Stanowisko ds. zamówień publicznych
1/2 etatu
termin składania aplikacji przedłużony do dnia 30 marca 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:
    a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
    b) minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe
    c) umiejętność biegłej obsługi programów MS Office.

2. Wymagania dodatkowe:
    a) mile widziany minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych,
    b) znajomość przepisów wraz z aktami wykonawczymi w zakresie:
    •    prawa zamówień publicznych,
    •    prawa cywilnego,
    •    kodeksu postępowania administracyjnego,
    •    administracji publicznej, w szczególności samorządu województwa,
    c) umiejętność:
    •    kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
    •    formułowania wniosków,
    •    organizacji pracy,
    •    zarządzania czasem,
    d) samodzielność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    1.    Sporządzanie planu zamówień publicznych jednostki.
    2.    Sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
    3.    Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.
    4.    Realizacja procedur i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora KBGiTR oraz ustawą prawo zamówień publicznych.

4. Wymagane dokumenty formalne:

a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kwestionariusz osobowy,
d)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e)    kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje,
f)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
g)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  z pełni praw publicznych,
Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na zastępstwo w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie” należy składać w terminie do dnia 27 marca 2018 roku, do godziny 14.00 – w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków lub pocztą – na adres j.w. lub przesłać pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Złożone dokumenty aplikacyjne muszą zawierać oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm)”.

Informacje dodatkowe: o terminie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowani kandydaci, po przedstawianiu kompletnych dokumentów aplikacyjnych oraz spełnieniu wymagań niezbędnych, będą informowani telefonicznie lub drogą mailową.

Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15,  pokój  nr 23 lub telefonicznie:
tel. 12 6198810, w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30

Oświadczenie
Kwestionariusz osobowy
 

Informujemy, że na stanowisko ds. zamówień publicznych nie został wybrany żaden kandydat.