KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

OFERTA PRACY NA ZASTĘPSTWO Referent ds. księgowości

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

OGŁASZA OFERTĘ PRACY NA ZASTĘPSTWO-
Referent ds. księgowości


1.    Wymagania niezbędne:
    1.    Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 902 z późń. zm.), w szczególności:
    a)    obywatelstwo polskie,
    b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    c)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    d)    nieposzlakowana opinia;

    2.    Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

2. Wymagania dodatkowe:

    1.    Mile widziany minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pełnej księgowości.
    2.    Mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie rachunkowości.
    3.    Znajomość zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego.
    4.    Wiedza w zakresie ustawy o rachunkowości i szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.
    5.    Wiedza w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług.
    6.    Wiedza w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, w tym klasyfikacji budżetowej.
    7.    Znajomość zasad sprawozdawczości budżetowej.
    8.    Umiejętność:
    •    kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
    •    formułowania wniosków,
    •    szybkiego uczenia się
    9.    Samodzielność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność, skrupulatność, dobra organizacja pracy.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    1.    Prowadzenie dokumentacji wydatków i dochodów Biura.
    2.    Przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów wydatkowych i dochodowych pod względem formalno-rachunkowym.
    3.    Wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego.
    4.    Obsługa operacji bankowych.
    5.    Prowadzenie nadzoru nad prawidłową i terminową realizacją płatności za zobowiązania Biura.
    6.    Ewidencja księgowa zaangażowania wydatków budżetowych.
    7.    Dekretacja księgowa dokumentów.
    8.    Prowadzenie rejestrów VAT.
    9.    Wystawianie i ewidencja not odsetkowych.
    10.    Prowadzenie rejestru umów i  ich zmian.
    11.    Rozliczanie delegacji pracowników.
    12.    Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
    13.    Udział w pracach inwentaryzacyjnych.
    14.    Prowadzenie analizy i uzgodnień kont księgowych.
    15.    Przygotowywanie miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej sprawozdawczości budżetowej Biura
    16.    Tworzenie niezbędnych raportów i zestawień.

4. Wymagane dokumenty formalne:
    1.    życiorys (CV),
    2.    list motywacyjny,
    3.    kwestionariusz osobowy,
    4.    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
    5.    kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje,
    6.    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
    7.    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    8.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  z pełni praw publicznych
    9.    oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na zastępstwo w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie” należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku, do godziny 14.00 – w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków lub pocztą – na adres j.w. lub przesłać pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15,  pokój  nr 23 lub telefonicznie:
tel. 12 6198810, w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30
oświadczenie
kwestionariusz osobowy

 

Informujemy, że na referenta ds. księgowości nie został wybrany żaden kandydat.

Kraków, 16.05.2018 r.