KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Misja

Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno – urządzeniowo – rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządowa i jednostkami samorządu terytorialnego, w tym realizacja poniżej wymienionych celów.

CELE OGÓLNE

1.    Celem działania Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jest wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno – urządzeniowo – rolnych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa oraz Marszałka na podstawie przepisów (działalność podstawowa), a w szczególności:
1)    wykonywanie scaleń i wymian gruntów,
2)    opracowywanie do projektu scaleń i wymian gruntów wraz z dokumentacją konieczną
do postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
3)    kontrola terenowa i sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej do aktualizacji ewidencji gruntów obiektów zakwalifikowanych do scaleń oraz po zakończeniu prac scaleniowo – wymiennych,
4)    sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów,
5)    wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarach zakwalifikowanych do scaleń,
6)    wykonywanie ponownej klasyfikacji gleboznawczej gruntów zmeliorowanych i zrekultywowanych,
7)    opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów zmeliorowanych (tereny konkurencyjne) na potrzeby naliczania opłat melioracyjnych
8)    opracowywanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzenia projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych
w wyniku działania nieznanych sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transporty rolnego
9)    wykonywanie opracowań do analizy zmian w strukturze agrarnej oraz udział w programowaniu i koordynowaniu prac urządzeniowo – rolnych
10)    wykonywanie opracowań do monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i bonitacji gleb,
11)    opracowywanie programów prac urządzeniowo- rolnych dla potrzeb gmin małopolskich z uwzględnieniem wymogów ochrony
i kształtowania środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych,
12)    opracowywanie studium skutków scalenia i wymiany gruntów,
13)    opracowywanie dokumentacji geodezyjno – urządzeniowej dla granic polno – leśnych
14)    opracowywanie, aktualizacja i odnawianie map glebowo – rolniczych,
15)    opracowywanie numeryczne innych map tematycznych,
16)    wykonywanie wszelkich czynności geodezyjno-kartograficznych, geodezyjno – prawnych, projektowych dla nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego (podziały rozgraniczenia, wznowienia granic, regulacje stanów prawnych i inne),
a także dla nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Województwa,
17)    wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych oraz geodezyjno – urządzeniowo – rolnych na rzecz innych jednostek Samorządu Województwa.

 2.    Wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno – urządzeniowo – rolnych i projektowych wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa
z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności:
1)    wykonywanie prac geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektów zagospodarowania poscaleniowego oraz geodezyjna realizacja tych projektów,
2)    wykonywanie czynności organizacyjno – prawnych, projektowych oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zadaniach związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym,
3)    wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 3.     Wykonywanie prac wykraczających poza działalność podstawową:
1)    wykonywanie opracowań do wojewódzkiej bazy informacji o terenach wiejskich,
2)    organizacja i prowadzenie szkoleń, narad, kursów seminariów i innych form edukacyjnych z zakresu działalności Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w szczególności urządzania obszarów wiejskich,
3)    czynności organizacyjno – prawne mające na celu nabywanie nieruchomości,
4)    opinie, ekspertyzy, opracowanie techniczne i informatyczne,
5)    promocja i programowanie scaleń,
6)    wykonywanie czynności z zakresu zarządzania wojewódzkim zasobem nieruchomości.

4.    Wykonywanie innych niż określone w ustępach 1-3 prac na rzecz Samorządu Województwa, zleconych przez Zarząd Województwa lub innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych.