KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Misja

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2015
Dyrektora KBGiTR w Krakowie
z dnia 12 stycznia 2015 r
.

 • § 1

MISJA

 

Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji
i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno – urządzeniowo – rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających
z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządowa i jednostkami samorządu terytorialnego, w tym realizacja poniżej wymienionych celów.

 • § 2

CELE OGÓLNE

 1. Celem działania Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jest wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno – urządzeniowo – rolnych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa oraz Marszałka na podstawie przepisów (działalność podstawowa),
  a w szczególności:
 • wykonywanie scaleń i wymian gruntów,
 • opracowywanie do projektu scaleń i wymian gruntów wraz z dokumentacją konieczną
  do postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • kontrola terenowa i sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej do aktualizacji ewidencji gruntów obiektów zakwalifikowanych do scaleń oraz po zakończeniu prac scaleniowo – wymiennych,
 • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu
  i wymianie gruntów,
 • wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarach zakwalifikowanych
  do scaleń,
 • wykonywanie ponownej klasyfikacji gleboznawczej gruntów zmeliorowanych
  i zrekultywowanych,
 • opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów zmeliorowanych (tereny konkurencyjne) na potrzeby naliczania opłat melioracyjnych
 • opracowywanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzenia projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanych sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transporty rolnego
 • wykonywanie opracowań do analizy zmian w strukturze agrarnej oraz udział
  w programowaniu i koordynowaniu prac urządzeniowo – rolnych
 • wykonywanie opracowań do monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów
  i bonitacji gleb,
 • opracowywanie programów prac urządzeniowo- rolnych dla potrzeb gmin małopolskich
  z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych,
 • opracowywanie studium skutków scalenia i wymiany gruntów,
 • opracowywanie dokumentacji geodezyjno – urządzeniowej dla granic polno – leśnych
 • opracowywanie, aktualizacja i odnawianie map glebowo – rolniczych,
 • opracowywanie numeryczne innych map tematycznych,
 • wykonywanie wszelkich czynności geodezyjno-kartograficznych, geodezyjno – prawnych, projektowych dla nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego (podziały rozgraniczenia, wznowienia granic, regulacje stanów prawnych i inne), a także dla nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Województwa,
 • wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych oraz geodezyjno – urządzeniowo – rolnych na rzecz innych jednostek Samorządu Województwa.
 1. Wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno – urządzeniowo – rolnych i projektowych wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa
  z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności:
 • wykonywanie prac geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektów zagospodarowania poscaleniowego oraz geodezyjna realizacja tych projektów,
 • wykonywanie czynności organizacyjno – prawnych, projektowych oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zadaniach związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym,
 • wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 1. Wykonywanie prac wykraczających poza działalność podstawową:
 • wykonywanie opracowań do wojewódzkiej bazy informacji o terenach wiejskich,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń, narad, kursów seminariów i innych form edukacyjnych z zakresu działalności Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w szczególności urządzania obszarów wiejskich,
 • czynności organizacyjno – prawne mające na celu nabywanie nieruchomości,
 • opinie, ekspertyzy, opracowanie techniczne i informatyczne,
 • promocja i programowanie scaleń,
 • wykonywanie czynności z zakresu zarządzania wojewódzkim zasobem nieruchomości.
 1. Wykonywanie innych niż określone w ustępach 1-3 prac na rzecz Samorządu Województwa, zleconych przez Zarząd Województwa lub innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
Odsłon artykułów:
206049