KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zostaw 1% w Małopolsce

1procentwmalopolsce
1procentwmalopolsce

Szanowni Państwo,

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 2 maja 2017 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Od 2007 roku Województwo prowadzi kampanię zachęcającą Małopolan do odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Małopolski.

Poprzez odpis 1% wszyscy przyczyniamy się do wsparcia organizacji pożytku publicznego, prężnie działających w Małopolsce. Nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których podejmują działalność - od charytatywnej, przez ochronę zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, sport, po kulturę, naukę, bezpieczeństwo publiczne. Pamiętajmy, że Organizacje Pożytku Publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał, działają, pokazując jak sami możemy pomagać innym i sobie, tutaj - w Małopolsce. Ważne byśmy dostrzegali ich nieocenione zaangażowanie, pracę oraz obecność. Możemy to zrobić przekazując im 1%.

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

 

MECHANIZM ODPISU 1% PODATKU

 

 

Możliwość przekazania 1% odpisu podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego to wyjątkowa szansa wsparcia organizacji działających na rzecz innych. 1% to kwota potrącana z podatku, który zostanie przekazany do Urzędu Skarbowego - nie jest zabierany podatnikom.

Organizacje Pożytku Publicznego [OPP] to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJOM?


podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
    podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
    podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
    podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
    podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
    1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci - jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

Jak dokonać odpisu 1% podatku?

 

s_666_421_16777215_00_https___www.malopolska.pl__userfiles_uploads_inf_graf_p_2-01.jpg

Krok 1:
Wybierz organizację pożytku publicznego z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1%.

Krok 2:
Wpisz w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego  OPP" (na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT 28, PIT-38) numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w rubryce formularza PIT zatytułowanej Informacje uzupełniające może podać informacje określające sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami - można wskazać konkretny cel.

Terminy składania pitów w 2017 roku:


1 lutego 2017:

 PIT 16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)
    PIT 19A (formularz przeznaczony dla duchownych)
    PIT 28 (firmy rozliczane ryczałtowo)

29 lutego 2017:

 PIT 40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)
    PIT 40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)

2 Maja 2017:

    PIT 36 (za działalność gospodarczą)
    PIT 36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)
    PIT 37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)
    PIT 38 (za dochody uzyskane z giełdy)
    PIT 39 (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)

WAŻNE INFORMACJE!!!

    Elektroniczny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Zawiera nazwę, numer KRS oraz informacje o siedzibie OPP.
    Urząd skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe,
    Na jednym formularzu PIT możesz wskazać tylko jedną organizację. Jeżeli rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację,
    1% można przekazać składając zeznanie podatkowe w terminie,
    1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.