KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie 3

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium RP koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych odwołuje wszystkich czynności (tj. okazanie w terenie zmian komisyjnych w dn. 30.03-01.04.2020r.) związanych z rozpatrywaniem zastrzeżeń do projektu scalenia w ramach postępowania scaleniowego prowadzonego w miejscowości Wysoka, wszczętego postanowieniem WG.661.2.6.2017 z dn. 27.03.2017r. przez Starostę Suskiego.

W trosce o dobro i zdrowie zarówno pracowników Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, jak i uczestników scalenia prowadzonego w miejscowości Wysoka, czynności związane z okazaniem zmian komisyjnych w terenie, zostają wstrzymane do odwołania. O nowych terminach uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni zgodnie z art. 31 Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 908).

Dyrektor KBGiTR w Krakowie
Robert Łoś

Odsłon artykułów:
206052