KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym (koronawirus) – zaplanowane w dniach: 30.03.2020r. do 03.04.2020r. przeprowadzenie czynności geodezyjnych w Rzepienniku Suchym mającym na celu ustalenie przebiegu granic między działkami stanowiącymi drogę wojewódzką nr 980, a działkami do nich przyległymi nie odbędą się.

O nowym terminie wyżej wymienionych prac zostaną Państwo poinformowani listownie.

Odsłon artykułów:
206054